Andlig misshandel

För en troende människa så är religionen en källa att hämta kraft och glädje från. Men för misshandlaren kan religionen i stället bli ett maktmedel. Detta oavsett vilken religion det handlar om. Eller avsaknad av religion. Att angripa en människas andlighet är ett sätt att kränka något av hennes innersta och få en effektiv hållhake för att utöva makt och kontroll.

Gud har gett mig makt över dig

Mäns överhöghet över kvinnor har dessvärre ofta framhållits i olika religioner, och kan bli ett starkt maktmedel i en relation. Mannen kan hävda att kvinnan är skyldig att foga sig efter honom av religiösa skäl. Han kan driva igenom sin vilja genom olika religiösa argument och till och med påstå att han har rätt att straffa henne om hon inte gör som han säger. Detta har studerats av forskaren Eva Lundgren som i boken ”Gud och andra karlar” beskriver hur kristna män rättfärdigar sitt våld mot frun med religiösa argument.

Gör som jag vill – eller du får ett helvete

Ett kraftfullt sätt att tvinga en troende kvinna att foga sig är att trycka på att hon kommer att dra på sig Guds vrede om hon inte gör som misshandlaren vill. De mest sinnrika förvrängda tolkningar presenteras som den enda sanningen, och om hon opponerar sig så får hon höra att hon kommer att hamna i helvetet om hon inte lyder.

Tvinga och hindra

Andlig misshandel kan både bestå i att tvinga någon att utföra religiösa riter som denne inte vill eller att hindra någon från att utöva sin tro. Det kan vara att tvinga med sig personen till en bönelokal eller att delta i böner hemma som personen inte själv vill. Eller att förlöjliga någon som vill be eller läsa sin heliga skrift, störa och avbryta denne. Det kan vara att tvinga någon att bära eller att avstå från att bära olika religiösa attribut eller att tvinga sin egen tolkning på sin partner fast denne har en annan trosuppfattning.

Riskfaktorer för andlig misshandel

Riskfaktorer kan vara om ens partner är medlem i en sekt med totalitär ledning, en enda tillåten ”sanning” och starka krav på konformism. Eller en partner från en konservativ miljö med starkt grupptryck. Men det kan också vara en partner som är negativ till religion på det hela taget och inte respekterar sin troende partners önskan att utöva sin religion. Att försöka styra vad ens partner ska tycka och tro är alltid ett övertramp. Var och en har rätt till sin andlighet på sina egna villkor.